Skilmálar Glugganet.is

Viðskiptaskilmálar Tjöld ehf (eiganda glugganet.is).

Almenn ákvæði

Skilmálar þessir gilda um kaup á vöru eða þjónustu á vefnum www.glugganet.is  sem Tjöld ehf. kt. 550109-1070, Síðumúla 30, 108 Reykjavík er eigandi að. Skilmálarnir skilgreina réttindi og skyldur Tjöld ehf annars vegar og kaupanda vöru hins vegar. Hafi skilmálar þessir ekki verið samþykktir við nýskráningu á vefsíðu Glugganet.is teljast þeir samþykktir við fyrstu kaup á vöru eða þjónustu.

 „Kaupandi“ er einstaklingur sem er aðili samnings en stundar ekki viðskipti eða aðra athafnastarfsemi, þ.e. einstaklingur sem kaupir vöru eða þjónustu í skilningi laga um neytendakaup. Kaupandi verður að vera a.m.k. 16 ára. „Kaupandi“ getur líka verið fyrirtæki en lög um um þjónustukaup nr. 42/2000 eiga þá við.

Upplýsingar og verð

Verð á vefsíðunni Glugganet.is og í útsendum póstum eru með virðisaukaskatti samkvæmt fyrirliggjandi gögnum og upplýsingum frá söluaðila og eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur, prentvillur og myndvillur.

Persónuupplý­singar

Á Glugganet.is er aðgengileg persónuverndar­stefna félagsins. Í þessari persónuverndarstefnu kemur fram hvernig Tjöld ehf. umgengst þær persónuupplýsingar sem Tjöld ehf. geymir um kaupanda og hvaða réttindi hann á varðandi upplýsingarnar.

Aðgangur

Kaupandi hefur leyfi til að nota Glugganet.is og þá þjónustu sem þar er boðið upp á í samræmi við skilmála þessa og þær aðgangstakmarkanir sem Glugganet.is setur. Stranglega er bannað að falsa nafn og persónuupplýsingar við skráningu inn á Glugganet.is. Tjöld ehf. áskilur sér rétt til að vinna náið með lögreglu við úrlausn slíkra mála, þ.m.t. að veita henni þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru. Verði kaupandi uppvís að sviksamlegu athæfi við kaup hjá Glugganet.is verður það tilkynnt til lögreglu. Tjöld ehf. áskilur sér rétt til að takmarka eða loka fyrir aðgang að Glugganet.is ef grunur leikur á að kaupandi hafi orðið uppvís að falsa nafn og persónuupplýsingar við skráningu.

Innskráning, pöntun og afhending

Við fyrstu innskráningu á Glugganet.is skráir kaupandi fullt nafn, kennitölu, heimilisfang og tölvupóstfang sitt og samþykkir að hann hafi lesið persónuverndar­stefnu félagsins. Einnig getur kaupandi samþykkt að vera á póstlista Glugganet.is. Pöntun kaupanda á Glugganet.is er bindandi þegar hann hefur staðfest pöntun sína í kaupferlinu. Tjöld ehf. er skuldbundið að afgreiða pöntun kaupanda og sendir kaupanda staðfestingu í tölvupósti ef greiðsla berst frá kaupanda. Kaupanda er bent á að kynna sér vel staðfestingu á pöntun þegar hún berst. Mikilvægt er að rétt tölvupóstfang sé skráð til að hægt sé að senda up­plýsingar um kaupin til kaupanda.

Samningurinn

Með greiðslu staðfestir kaupandi að hann þekki gildandi skilmála Tjöld ehf. Skilmálarnir eru aðgengilegir á vefsvæðinu Glugganet.is. Hver kaup eru bindandi fyrir kaupendur samkvæmt skilmálum og skilyrðum Tjöld ehf.

Greiðsla

Greiðslu getur kaupandi innt af hendi á ýmsa vegu:

  • Kreditkort/Debetkort: Greiðsla fer fram á sama tíma og kaupandi skráir kaup sín. Greiðsla með kreditkorti fer fram í gegnum örugga greiðslugátt sem kaupanda er beint sjálfkrafa til þegar hann fyllir út greiðsluupplý­singar. Þegar kaupandi staðfestir upplýsingarnar er greiðslan fest og heimild fengin fyrir upphæðinni.
  • Millifærsla: Ef óskað er eftir að greiða með millifærslu fær kaupandi millifærsluupplýsingar á Glugganet.is eða með tölvupósti. Þegar Tjöld ehf. hefur móttekið greiðslu frá kaupanda fær kaupandi tilkynningu með tölvupósti. Ef Tjöld ehf. hefur ekki móttekið greiðslu innan þriggja daga falla kaupin sjálfkrafa niður.
  • Inneign: Ef kaupandi á inneign hjá Tjöld ehf. getur hann greitt pöntun að hluta eða öllu leyti með inneign sinni

Afhending og sendingarkostnaður

 

Þegar gengið er frá pöntun er hægt að velja um að sækja eða fá sent um allt land með Póstinum. Ef óskað er eftir að fá sent geta bæst við allt að 3 dagar í flutning.

Sendingakostnaður kemur fram í pöntunarferli áður en greitt er

Endurkröfur

Tjöld ehf. skuldbindur sig til að afhenda kaupanda fyrir kaupum í samræmi við skilmála þessa og gildandi rétt.

Ef kaupandi fær ekki afgreidda vöru eða þjónustu innan umsamins tíma, vegna vanefnda söluaðilans, á kaupandi rétt á endurgreiðslu frá Tjöld ehf.

Sæki kaupandi ekki vöru eða þjónustu innan umsamins tíma hefur hann fyrirgert rétti sínum til endurgreiðslu.

Tjöld ehf. bjóða viðskiptavinum sínum vöruvernd í samræmi við ítrustu tilmæli Neytendastofu. Ef til endurgreiðslu kemur innan 14 daga frá kaupum skv. tilmælunum, og kaupandi hefur ekki leyst út vörurnar hjá söluaðila, mun Tjöld ehf. endurgreiða kaupendum keypta vöru með bakfærslu á kreditkort, innlögn á bankareikning eða með inneign hjá Tjöld ehf. sem kaupendur geta ráðstafað að vild í næstu kaupum hjá Glugganet.is, allt eftir óskum kaupenda. Hafi kaupandi leyst út vörurnar ber honum að skila þeim í upprunalega ástandi og fer endurgreiðsla fram innan 30 daga frá móttöku varanna. Kostnaður við að skila vöru svo sem  sendingarkostnaður, greiðist af kaupanda.

Skila og endurgreiðsluréttur á ekki við um vörur sem eru sérsniðnar að óskum kaupanda, þeim er ekki hægt að skila né fá endurgreiddar.

Ábyrgð
Skemmdir sem verði í flutningi skal tilkynna innan 24 klukkustunda eftir að kaupandi hefur móttekið vöruna. Ef um er að ræða mistök eða galla hefur kaupandi 8 daga til að bera upp kvörtun. Ath: Kaupandi verður að bíða með að setja vöruna upp þangað til hann eða hún hefur fengið svar við kvörtuninni.

Kvartanir skal senda á glugganet@glugganet.is og láta myndir fylgja ef mögulegt er.

Tilkynna skal alla galla sem kunna að verða innan eðlilegs tíma og eins fljótt og auðið er. Að tilkynningin sé réttlætanleg er auðvitað krafa. Gallar sem verða sökum óviðeigandi notkunar eða óviðeigandi uppsetningar á vörunni eða öðrum skaðlegum orsökum eru ekki réttlætanlegir.

Glugganet.is hefur í öllum tilvikum rétt á, innan hæfilegs tíma, að bæta tjón, annað hvort með því að skipta vörunni út eða taka hana til baka. Glugganet.is getur því eftir rökstudda kvörtun gert við skaðann, skipt út vörunni fyrir nýja vöru eða endurgreitt vöruna. Ef Glugganet.is útvegar nýja vöru, nær ábyrgðin ekki yfir kostnað við uppsetningu.

 

Uppsögn samnings

Kaupandi á rétt á að rifta samningi ef Tjöld ehf. virða ekki skyldur sínar. Uppsögn samnings af hendi kaupanda verður alltaf að vera skrifleg.

Annað

Tjöld ehf. áskilur sér fullan rétt til að breyta ákvæðum þessara skilmála, enda verði kaupanda eða skráðum notenda tilkynnt um það. Útsending nýrra skilmála til kaupanda eða skráðum notanda og/eða birting á vefsíðu Glugganet.is telst nægileg tilkynning. Litið er svo á að kaupandi eða skráður notandi hafi samþykkt breytinguna ef hann kaupir vöru eða þjónustu eftir að tilkynning um breytingu hefur verið gefin út.

Ágreiningur

Rísi ágreiningur milli aðila um efni þessara viðskiptaskilmála eða vegna brota á þeim má bera viðkomandi mál undir Kærunefnd þjónustu og lausafjárkaupa hjá Neytendastofu. Ef allt þrýtur er heimilt að reka mál vegna þessa fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur skv. ákvæðum laga nr. 91/1991.

Gildistími

Skilmálar þessir gilda frá 22. júní 2022.